පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

කොටපොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ගහෙන් මලෙන් ඔබ ඇහිලූ රූ රටාව,මද පවනින් සවනත වැකි ගීතිකාව,ඇලෙන් දොලෙන් ඔබ අරගත් රගසොභාව,සොභාදමින් ඔබට දුන්නු මේ සේරම,දිවිදිරියෙන් මුවහත් කර අරන් යන්න...........එන්න ඔබේ සංස්කෘතික නිවහනට.

 

නැවුම් පුවත්