පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பிராந்திய கலாசார நிகழ்ச்சிகள்

•    இலக்கிய விழா
•    கலாசார நிகழ்ச்சிகள்
•    பாற் பொங்க வைத்தல் நிகழ்ச்சிகள்
•    புத்தாண்டு விழா நாடகங்கள் மற்றும் தெரு நாடக விழாக்கள்
•    பலதரப்பட்ட அரச விழாக்கள் மற்றும் கலை விழாக்கள்
•    கலாசார ஊHவலம்
•    “பிரதிபா” போட்டிப் பாடல் இரசனை நிகழச்சி

 

නැවුම් පුවත්