පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

சேவைகள்

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக/ பாடல் குழுகளை வழங்கல்

ஒரு கலைஞH தொடHபான தற்போதைய கட்டணம் - ரூபா 800.00

நடன குழுக்கள் வழங்கல்

ஒரு கலைஞH தொடHபான தற்போதைய கட்டணம் - ரூபா 1200.00

 

නැවුම් පුවත්