පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    உடல் உள வளHச்சி
•    முன்பள்ளி
•    ஆக்கப்பூHவ நடனம்
•    கீழத்திய இசை
•    பஹதரட்ட நடனம்;
•    தமிழ் மொழி;
•    ஆங்கில மொழி
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பக் கலை

பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
(மாலை / வார இறுதி)

பாடநெறியின் காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறியின் உள்ளடக்கம் பாடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம் வூhர நடுவில் 10 மாதங்கள் புhடசாலை பிள்ளைகளுக்கும் பாடசாலை விட்டுச் சென்றுள்ள பிள்ளைகளுக்கும்
கீழத்திய இசை வூhர இறுதியில் 10 மாதங்கள் புhடசாலை பிள்ளைகளுக்கும் பாடசாலை விட்டுச் சென்றுள்ள பிள்ளைகளுக்கும்
புத்தாக்கம் செவ்வாய்க் கிழமை மற்றும் வியாழற்கிழமை 10 மாதங்கள் புhடசாலை பிள்ளைகளுக்கும் பாடசாலை விட்டுச் சென்றுள்ள பிள்ளைகளுக்கும்
ஆங்கிலம் வூhர இறுதியில் 10 மாதங்கள் புhடசாலை பிள்ளைகளுக்கும் பாடசாலை விட்டுச் சென்றுள்ள பிள்ளைகளுக்கும்
துமிழ் மொழி வூhர நடுவில் மற்றும் வார இறுதியில் 10 மாதங்கள் புhடசாலை பிள்ளைகளுக்கும் பாடசாலை விட்டுச் சென்றுள்ள பிள்ளைகளுக்கும்
ஓவியம் வூhர இறுதியில் 10 மாதங்கள் புhடசாலை பிள்ளைகளுக்கும் பாடசாலை விட்டுச் சென்றுள்ள பிள்ளைகளுக்கும்
இசை வூhர இறுதியில் 10 மாதங்கள் புhடசாலை பிள்ளைகளுக்கும் பாடசாலை விட்டுச் சென்றுள்ள பிள்ளைகளுக்கும்
முன் பள்ளி வூhர நாட்களில் 02 வருடம்
புhடசாலை பிள்ளைகளுக்கும் பாடசாலை விட்டுச் சென்றுள்ள பிள்ளைகளுக்கும்
 

නැවුම් පුවත්