පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • පෙර පාසල්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
පාඨාමාලාවේ නම පාඨාමාලා වර්ගය
(සති අන්ත/සන්ධ්‍යා)
පාඨාමාලා කාලසීමාව පාඨාමාලාවට සුදුසුකම් පාඨාමාලා අන්තර්ගතය පාඨාමාලා ගාස්තු
උඩරට නර්තනය සති මැද මාස 10 පාසල් සිසුන් සහ පාසල් හැරගිය සිසුන් සඳහා
පෙරදිග සංගීතය සති අන්ත මාස 10 පාසල් සිසුන් සහ පාසල් හැරගිය සිසුන් සඳහා
නව නිර්මාණ අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා මාස 10 පාසල් සිසුන් සහ පාසල් හැරගිය සිසුන් සඳහා
ඉංග්‍රීසි සති අන්ත මාස 10 පාසල් සිසුන් සහ පාසල් හැරගිය සිසුන් සඳහා
දෙමළ භාෂාව සති මැද සහ සති අන්ත මාස 10 පාසල් සිසුන් සහ පාසල් හැරගිය සිසුන් සඳහා
චිත්‍ර සති අන්ත මාස 10 පාසල් සිසුන් සහ පාසල් හැරගිය සිසුන් සඳහා
සංගීතය සති අන්ත මාස 10 පාසල් සිසුන් සහ පාසල් හැරගිය සිසුන් සඳහා
පෙර පාසල් සතිය දින තුළ අවු: 02 පාසල් සිසුන් සහ පාසල් හැරගිය සිසුන් සඳහා
 

නැවුම් පුවත්