පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

தேனிபிட்டியா கலாசார நிலையம்இ
தெனிபிட்டியாஇ
வெளி;பிட்டியா.
தொலைபேசி : +94 41-3401120

பெயH பதவி தொலைபேசி
தில்ஹானி தனூஜா உக்வத்தஆக நிலைய பொறுப்பு கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
+94 41-3401120+94 41-3401120
பீ. கே. வீ. ஏச். புpரசங்கிகா உதவி கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
டபிள்யூ. ஜீ. சஞ்சீவனீ உதவி கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
ஏச். ஏ. விதித சாரங்க நிலைய காhpயாலய காhpய சகாயகH
கே. டீ. கெளும் நிலைய காhpயாலய காhpய சகாயகH
கே. ஜயந்த நிலைய காவற்காரH

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again. 

නැවුම් පුවත්