පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள

தூரநோக்கு
எதிH காலம் பற்றிய எமது தூரநோக்கை வடிவமைப்பது எமது கலாசாரமாகும். குலாசார மூலங்களற்ற பெரும் பிரச்சினைக்கரமானதாக அமைவதோடு இதன் ஆத்மா அருந்துப் போயிடும்.

தொழிற்பாடு
கலாசார நிலையத்தின் மூலம் பெருமதியான கலாசார அங்கங்களை பாதுகாத்தல்இ இவ் அங்கங்களை பொது மக்களிடையில் பரவலாக்கல் ஊடாக உணHவூப்பூHவமான மற்றும் ஒழுக்கத்துடனான நபHகளை சமுதாயத்திடம் பெற்றுக் கொடுத்தல் எமது தொழிற்பாடாகும்.

குறிக்கோள்கள்
•    ஆழிந்துப் போகின்ற கலாசார மரபுhpமைக்ளை அழியாது பாதுகாத்தல்.
•    பிரதேச ரீதியில் பலதரப்பட்ட திறமைகளைக் கொண்ட கலாசார ரீதியில் வளHக்கப்பட்டு தேசிய ட்டத்திற்கும் அதிலிருந்து சHவதேச மட்டத்திற்கு முன்னேற்றப்படுதல்.
•    புhரம்பாpய கலை சிற்பங்களை எதிHகால பரம்பரைக்காக பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு பேணிக்கொள்வதற்கு இயலுமாகுதல்.

வரலாறு
2004 ஆகஸ்ட் 27 ஆம் திகதி நிபுண கலைஞா திரு எட்வின் வெதிசிங்க அவHகளால் இக் கலாசார நிலையத்தை திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

නැවුම් පුවත්