පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

தேனிபிட்டி கலாசார நிலையம்


மாத்தறை மாவட்டத்தில் வெளிபிட்டியா பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தெனிபிட்டியா கலாசார நிலைவயத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

නැවුම් පුවත්