පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பக் கலை
•    தமிழ் மொழி;
•    பகதரட்ட நடனம
•    கீழத்திய இசை
•    அருங்கைப்பணி
•    முன்பள்ளி
•    உடரட்ட நடனம்

பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
பாடநெறியின் காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள்   
பாடநெறியின் உள்ளடக்கம்

உடரட்ட நடனம் 01 வருடம்
பாடசாலையில் சம விடயம் கற்றல் “பா சரம்பஇ கொடசரம்பஇ நடமாடுதல்இ பாரம்பாpய மற்றும் நாட்டாH பாடல்இ சாந்திக் கருமங்கள்இ நடனத்தின் வரலாற்று பின்னணி இசை. 
ரூபா
. 300.00
பகதரட்ட நடனம 01 வருடம்
பாடசாலையில் சம விடயம் கற்றல் “பா சரம்பஇ இலங்கம் சரம்பஇ மெல்லிசை கவழ தாளங்கள்இ ஐந்து தாளங்கள்இ உள்நாட்டு சாந்திக் கருமங்கள்இ உள்நாட்டு நடனக் கலையின் கலாசார பின்னணிஇ கிராமிய பாடல் வாத்தியம்இ ஆக்கப்பூHவமான அசைவூப் பாத்திரங்கள் ஆக்கும் பயிற்சி.  
ரூபா
. 300.00
கீழத்திய இசை 01 வருடம்
பாடசாலையில் சம விடயம் கற்றல் ஏழுவித சுரங்களை அறிந்துக்கொள்ளல்இ ஏழு சுரங்களின் பிhpவூகள்இ இசை கருவி வாத்தியம்இ நூHத்திஇ நாடகம் புதிய நாடகப் பாடல்இ மெல்லிசைப் பாடல்களின் பாட்டு நடைகள் அறிமுகப்படுத்துதல்இ தாளப் பலகை பயன்பாடு. ரூபா
. 300.00
ஓவியம் மற்றும் சிற்பக் கலை 01 வருடம்
பாடசாலையில் சம விடயம் கற்றல் இயற்கை சுற்றால் மீதான கற்கைஇ மனித மற்றும் மிருக எண்ணங்கள்இ வேலைப்பாடு ஆகக்ங்கள்இ பொருட்களின் இணைக்கப்பாடல்இ சிற்பக் கலை.
ரூபா
. 300.00
தமிழ் மொழி 01 வருடம்
பாடசாலையில் சம விடயம் கற்றல் துமிழ் அகராதியை எழுதுதல் மற்றும் உயிரெழுத்து ஃ குறும் நெடில் எழுத்துக்கள் மற்றும் மெய் எழுத்துக்களை இனங்காணல். துமிழ் அகராதியின் எழுத்துக்களை மற்றும் விசேட சந்தHபங்களை சாpயான முறையில் இனங்காணல் ஃ குடும் உறுப்பினHகளின் பெயHகளை சாpயான முறையில் எழுதுதல்இ உச்சாpத்தல் ஃ பெயHகள் அறிந்துக்கொள்ளல் ஃ வருடம் ஃ மாதம்இ வாரம். உணவூ வகைகள்இ பறவைகள்இ நிறங்கள்இ எண்கள்இ பெயH சொற்கள்இ ஒற்றை சொற்கள்இ பலமை சொற்கள்இ சமச் சொற்கள்இ எதிH சொற்கள் ஆகியவற்கை அறிந்துக்கொள்ளல் மற்றும் குறும் வாக்கியங்கள் அமைத்தல்இ கட்டுரைகள்இ கடிதங்கள் எழுதுதல். 
ரூபா
. 300.00
அருங்கைப்பணி 01 வருடம்
பாடசாலையில் சம விடயம் கற்றல் முற் பாத்திரங்கள் நிறமூட்டல்இ வாழையிலை ஆக்கங்கள்இ மணல் வேலையால் சுவH அலங்கார வேலைப்பாடுகள் செய்தல்இ றிபன் எம்பிரோய்ட் வேலைப்பாடுகள்இ துணி மீது செய்யூம் வேலைப்பாடுகள்இ பெச் வHக் வேலைகள்இ கட்வHக் வேலைகள்இ பவல வேலைகள்இ துனி நூல்களால் மிதிபாய்கள் நிHமாணித்தல்இ வூ+ல் வேலைப்பாடுகள்இ கடதாசி பூக்கள் நிHமாணித்தல்இ சாhp நிறம் தீட்டல்.
ரூபா
. 300.00
முன்பள்ளி 01 வருடம்
3-4 வயதுக்க இடையில் இருந்தல்.
ரூபா
. 300.00
 

නැවුම් පුවත්