පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

விசேட பிராந்திய நிகழ்ச்சிகள்

•    போஷாக்கு நிகழ்ச்சிகள்
•    விசேட தின ஞாபகாHத்த விழாக்கள் (ஆசிhpயH தினம்)
•    சிறுவH தினம்;
•    போதைப் பொருள் எதிHபு நிகழ்ச்சிகள்
•    முன்பள்ளி
•    அருங்கைப்பணி கண்காட்சிகள்

 

නැවුම් පුවත්