පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

  • පෝෂණ වැඩමුළුව
  • විශේෂ දින සැමරුමි (ගුරු දින)
  • ළමා දිනය
  • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන්
  • පෙර පාසල්
  • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
 

නැවුම් පුවත්