පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ජාතික වැඩසටහන්

  • ජාතික නිදහස් උත්සවය
  • අලුත් අවුරුදු උත්සවය/නෑගම් යාම/හිස තෙල් ගෑ‍මේ උත්සවය
  • “සිත් පහන් ‍‍වෙවා” වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
 

නැවුම් පුවත්