පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பக் கலை
•    நாடகம் மற்றும் அரங்கக் கலை
•    பஹதரட்ட நடனம்
•    கீழத்திய இசை
•    உடரட்ட நடனம்;

பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
(மாலை  வார இறுதி)
பாடநெறியின் காலயெல்லை   
பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள்   
பாடநெறியின் உள்ளடக்கம்   
பாடநெறிக்கான கட்டணம்

உடரட்ட நடனம மாலை 01 வருடம் வயது வேறுபாடு இல்லை. விடயம் கற்பதற்கான பற்று. ‘கொட சரம்பஇ வன்ன நடனம்? அசைவூ வகைகள் ஆக்கம்’ இலவசம்.

பகதரட்ட நடனம் மாலை 01 வருடம் வயது வேறுபாடு இல்லை. விடயம் கற்பதற்கான பற்று. ‘இலங்கம் சரம்பஇ கிhpதேவிஇ சுத்த மாத்ராக்கள்இ அசைவூ வகைகள் ஆக்கம்’
இலவசம்.

கீழத்திய இசை மாலை 01 வருடம் வயது வேறுபாடு இல்லை. விடயம் கற்பதற்கான பற்று. இலவசம்.

நுhட்டாH இசை மாலை 01 வருடம் வயது வேறுபாடு இல்லை. விடயம் கற்பதற்கான பற்று. ஆடிப்படையான பாரம்பாpய நாதங்கள்இ நாட்டாH நாதத் தொகுதிகள் சம்பந்தமான படைப்புகள்.
இலவசம்.

நுhடகம் மற்றும் அரங்கக் கலை வூhர இறுதியில் 01 வருடம் வயது வேறுபாடு இல்லை. விடயம் கற்பதற்கான பற்று. ஆடிப்படையான நாடகப் பயிற்சி – உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு நாடகக் கலையின் மூலாம்சங்கள்இ நாடகஇ புத்தாக்கம்சாH பயிற்சி.
இலவசம்.

ஓவியம் மற்றும் சிற்பம் மாலை 01 வருடம் வயது வேறுபாடு இல்லை. விடயம் கற்பதற்கான பற்று. உயிரோவியங்கள்இ ஓவியத் திரட்டல்இ கிறபிக் ஓவியங்கள்இ சிற்பக் கலைஇ அச்சுப் பதிவூ. . இலவசம்.

புகைப்படக் கலை வூhர இறுதியில் 01 வருடம் வயது வேறுபாடு இல்லை. விடயம் கற்பதற்கான பற்று. இலவசம்.

புடைப்பாற்றல் மற்றும் நயத்தல் மாலை 01 வருடம் வயது வேறுபாடு இல்லை. விடயம் கற்பதற்கான பற்று. இலவசம்.

 

නැවුම් පුවත්