පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • නාට්‍ය හා රංග කලාව
  • පහතරට නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • උඩරට නැටුම්
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සන්ධ්‍යා අවු. 01 වයස් භේදයක් නොමැත. විෂය සඳහා ඇති කැමැත්ත ගොඩ සරඹ, වන්නම්, චලන වර්ග, නිර්මාණ අය නොකෙරේ
පහතරට නර්තනය
සන්ධ්‍යා අවු. 01 වයස් භේදයක් නොමැත. විෂය සඳහා ඇති කැමැත්ත ඉලංගම් සරඔ, ගිරිදේවී, ශුද්ධ මත්‍රා, චලන වර්ග නිර්මාණය අය නොකෙරේ
පෙරදිග සංගීතය සන්ධ්‍යා අවු. 01 වයස් භේදයක් නොමැත. විෂය සඳහා ඇති කැමැත්ත අය නොකෙරේ
ජන සංගීතය සන්ධ්‍යා අවු. 01 වයස් භේදයක් නොමැත. විෂය සඳහා ඇති කැමැත්ත මූලික සම්ප්‍රධායික ජන නාද මාලා , ජන නාද මාලා ආශ්‍රිත නිර්මාණ අය නොකෙරේ
නාට්‍ය හා රංග කලාව සති අන්ත අවු. 01 වයස් භේදයක් නොමැත. විෂය සඳහා ඇති කැමැත්ත මූලික රංග පුහුණව. දේශීය හා විදේශිය නාට්‍ය කලාවේ මූලිකාංග, නව නිර්මාණාත්මක අභ්‍යාස. අය නොකෙරේ
චිත්‍ර හා මූර්ති සන්ධ්‍යා අවු. 01 වයස් භේදයක් නොමැත. විෂය සඳහා ඇති කැමැත්ත ජීව චිත්‍ර, සම්ප්‍රදායික චිත්‍ර , චිත්‍ර සම්පින්ඩනය, ග්‍රැපික් චිත්‍ර, මූර්ති, ප්‍රින්ටින් අය නොකෙරේ
ඡායා රූප ශීල්පය සති අන්ත අවු. 01 වයස් භේදයක් නොමැත. විෂය සඳහා ඇති කැමැත්ත අය නොකෙරේ
නිර්මාණකරණය හා රස වින්දනය සන්ධ්‍යා අවු. 01 වයස් භේදයක් නොමැත. විෂය සඳහා ඇති කැමැත්ත අය නොකෙරේ
 

නැවුම් පුවත්