පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்;
•    உடல் உள வளHச்சி
•    முன்பள்ளி
•    அருங்கைப்பணி
•    பஹதரட்ட நடனம்;
•    தமிழ் மொழி;
•    ஆங்கில மொழி
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பக் கலை

பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
(மாலை / வார இறுதி)
பாடநெறியின் காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறியின் உள்ளடக்கம் பாடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம் வார இறுதி 01 வருடம்
திறந்த “கொட சரம்பஇ அக் சரம்பஇ பா சரம்ப”இ உடரட்ட வன்ன நடனம்இ சாஸ்தாpய நடனம்ஈ எழுத்து மூலப் பிhpவூஇ பாடல் பிhpவூ. 
இலவசம்
பஹதரட்ட நடனம் வார இறுதி 01 வருடம்
திறந்த ஆடிப்படையான கற்பித்தல்இ சரம்பஇ அக்சரம்பஇ பா சரம்பஇ பா சரம்பஇ கத ரட்ட பாட்டு வன்ன நடனம்இ கிராமிய நடனம்இ சாச்தாpய நடனம்இ பாட்டுப் பிhpவூஇ எழுத்துப் பிhpவூஇ 
இலவசம்
அருங்கைப்பணி ஆக்கங்கள் 
வார இறுதி - முற் பகழ் 01 வருடம்
திறந்த றிபன் ஆக்கங்கள்இ நூல் வேலைகள்இ பெப்hpக் பேன்டின்இ பெச் வHக்இ காய்ந்த பூஇ இலை ஆக்கங்கள்இ வாழைப்பட்டை ஆக்கங்கள்இ பன் பில் ஆக்கங்கள். 
இலவசம்
துமிழ் மொழி வார இறுதி 01 வருடம்
திறந்த குட்டுரைஇ வாக்கியம் ஆக்கல் மற்றும் பாடசாலை பாடவிதானத்திற்குhpய பிhpவூகள்.
இலவசம்
ஆங்கில மொழி காலை 01 வருடம்
திறந்த இலக்கணம்இ உரைதல்இ பாடப் புத்தக கற்பித்தல்இ
இலவசம்
முன் சிறு பறாய அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி காலை 01 வருடம்
3 – 5 வயது வரை முhகாண சபையினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள பாடவிதானம்.
முhதாந்தம் ரூபா 150.00
ஓவியம் மற்றும் சிற்பம் மாலை 01 வருடம்
திறந்த வேளிப்பாடு ஓவியங்கள்இ படிவங்கள்இ பொருட்கள் பாHத்து வரைதல்இ பாரம்பாpய ஓவியங்கள்இ எழுத்து மூல பிhpவூ. 
இலவசம்
உடல் உள அபிவிருத்தி வார இறுதி 01 வருடம்
திறந்த ஊடல் பயிற்சிஇ ஆரம்ப காலடி வைத்தல்இ ஆரம்ப கையடிஇ காலடி மற்றும் காலடி தடுக்கும் முறைகள் மற்றும் முன் செல்லும் விதிகள்இ காடாஇ ஜூடோ.
இலவசம்
 

නැවුම් පුවත්