පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • පෙර පාසල්
  • අත්කම්
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති අන්ත අවු. 01 විවෘතයි ගොඩ සරඹ, අත් සරඹ, පා සරඹ, උඩරට වන්නම්, ශාස්ත්‍රීය නර්තන ලිඛිත කොටස, ගායනා කොටස නොමිලේ
පහතරට නර්තනය සති අන්ත අවු. 01 විවෘතයි මූලික ඉගැන්වීම්, සරඹ, අත් සරඹ, පා සරඹ, පහතරට සිංදු, වන්නම් ගැම් නැටුම්, ශාස්ත්‍රීය නර්තන, ගායනා කොටස ලිඛිත කොටස නොමිලේ
අත්කම් නිර්මාණ සති අන්ත(උදෑසන) අවු. 01 විවෘතයි රිබන් නිර්මාණ, නූල් වලින් නිර්මාණ, ෆැබ්රික් පේන්ටින්, පැච් වර්ක්, වේළුණු  මල් කොළ නිර්මාණ, කෙසෙල් පරඩැල් නිර්මාණ, පන් නිර්මාණ නොමිලේ
දෙමළ භාෂාව සති අන්ත අවු. 01 විවෘතයි වාක්‍ය රචනා, වාක්‍ය තැනීම සහ පාසල් විෂය නිර්දේශයට අදාල කොටස් නොමිලේ
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සන්ධ්‍යා අවු. 01 විවෘතයි ව්‍යාකරණ, කථා කිරීම, පෙළ පොත ඉගැන්වීම, වැඩ පොත ඉගැන්වීම. නොමිලේ
පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන වැඩසටහන උදෑසන අවු. 01 වයස අවු. 3-5 දක්වා පළාත් සභාව මගින් නිකුත් කරන ලද විෂය නිර්දේශය. මාසිකව රු.150.00
චිත්‍ර හා මූර්ති සන්ධ්‍යා අවු. 01 විවෘතයි ප්‍රකාශන චිත්‍ර, මොස්තර, ද්‍රව්‍ය බලා ඇඳීම, සාම්ප්‍රදායික චිත්‍ර, ලිඛිත කොටස නොමිලේ
කායික හා මානසික සංවර්ධනය සති අන්ත අවු. 01 විවෘතයි ව්‍යායාම, මූලික පාද තැබීම, මූලික අත් පහර, පා පහර හා පහර වැලැක්වීමේ ක්‍රම හා ඉදිරියට යාමේ ක්‍රම, කාටා, ජූඩෝ නොමිලේ
 

නැවුම් පුවත්