පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பிராந்திய சமய நிகழ்ச்சிகள் (வெசக் மற்றும் பொசொன் விழாக்கள்)

•    தியான நிகழ்ச்சிகள்
•    விரத செயற்பாடுகள்
•    தரும போதனைகள்
•    வெசாக் கூடுப் போட்டிகள்
•    பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சிகள்
•    பெரகராக்கள்
•    போதி பூஜைகள்

 

නැවුම් පුවත්