පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்

•    தேசிய சுதந்திர தின விழா
•    புத்தாண்டு விழா / உறவினH சந்தித்தல் / தலை எண்ணெய் இடல்; விழா
•    ‘சித் பஹன் வேவா’ வெசக் பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சி
•    தேசிய இலக்கிய கலை பெருவிழா
•     ‘செனெஹச’ நயத்தல் மருந்தில்லம்இ உலக சிறுவH தினம்
•    ‘கெதக வருண நிகழ்ச்சி’இ ‘யௌவனோதயம் நிகழ்ச்சி’

 

නැවුම් පුවත්