පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    ஊடல் உள வளHச்சி
•    முன்பள்ளி
•    கீழத்திய இசை
•    பஹதரட்ட நடனம்
•    தமிழ் மொழி
•    நாடகம் மற்றும் அரங்கக் கலை
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்

பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
(மாலை ஃ வார இறுதி)
பாடநெறியின் காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறியின் உள்ளடக்கம் பாடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம் வார நாற்களில் வெள்ளி பி.ப. 2.00 முதல் பி.ப. 5.30
01 வருடம் நடனம் கற்பதற்கு விரும்பும் அனைவருக்கும்
அசைவூ மற்றும் தாளம் ; ரூபா. 350.00
பஹதரட்ட நடனம் வார நாற்களில் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளி பி.ப. 2.00 முதல் பி.ப. 5.30 01 வருடம் நடனம் கற்பதற்கு விரும்பும் அனைவருக்கும்
அசைவூ மற்றும் தாளம் ; ரூபா. 350.00
புத்தாக்கம் மற்றும் நாட்டாH நடனம்
வார நாற்களில் செவ்வாய் மற்றும் வியாழன் பி.ப. 2.00 முதல் பி.ப. 5.30 01 வருடம் நடனம் கற்பதற்கு விரும்பும் அனைவருக்கும்
அசைவூ மற்றும் தாளம் ; ரூபா. 350.00
தமிழ் மொழி  மற்றும் ஓவியம் வார நாற்களில் புதன்; மற்றும் வெள்ளி பி.ப. 2.00 முதல் பி.ப. 5.30 01 வருடம் நடனம் கற்பதற்கு விரும்பும் அனைவருக்கும் புhடல் மற்றும் வாத்தியம் ரூபா. 350.00
கீழத்திய இசை வார நாற்களில் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளி பி.ப. 2.00 முதல் பி.ப. 5.30
சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில்   பி.ப. 2.00 முதல் பி.ப. 5.30

01 வருடம் நடனம் கற்பதற்கு விரும்பும் அனைவருக்கும் துமிழ் உயிரெழுத்துஇ மெய்யெழுத்துஇ விசேட எழுத்துக்கள்இ தனி எழுத்துக்கள்இ இணை எழுத்துக்கள்இ எதிH சொற்கள் இ சமச் சொற்கள்இ ஈரெழுத்துச் சொற்கள்
ஓவியம் -
கோடுஇ படிவம்இ நிறம்இ சமப் படைப்புகள் உருவாக்கல்.
ரூபா. 350.00
அருங்கைப்பணி ஆக்கங்கள் சனிக்கிழமை மு.ப. 8.30 முதல் மு.ப. 2.30 வரை
01 வருடம் தற்கு விரும்பும் அனைவருக்கும் கழிவூப் பொருட்களால் உள்நாட்டு படைப்புக்கள் உருவாக்கல ரூபா. 350.00
 

නැවුම් පුවත්