පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • පෙර පාසල්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • නාට්‍ය හා රංගකලාව
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය 
සතියේ දින සිකුරාදා ප.ව 2.00-ප.ව 5.30 වසර 01 නර්තනය හැදෑරීමට කැමති සැමට චලන සහ රිද්මය රු. 350.00
පහතරට නර්තනය සතියේ දින(අඟහරුවාදා සහ සිකුරාදා)ප.ව 2.00-ප.ව 5.30 වසර 01 නර්තනය හැදෑරීමට කැමති සැමට චලන සහ රිද්මය රු. 350.00
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් සතියේ දින (අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා)ප.ව 2.00-ප.ව 5.30 වසර 01 නර්තනය හැදෑරීමට කැමති සැමට චලන සහ රිද්මය රු. 350.00
දෙමළ භාෂාව හා චිත්‍ර සතියේ දින(බදාදා සහ සිකුරාදා) ප.ව 2.00 -ප.ව 5.30 වසර 01 සංගීතය හැදෑරීමට කැමති සැමට ගායනය සහ වාදනය රු. 350.00
පෙරදිග සංගීතය සතියේ දින(අඟහරුවාදා සහ සිකුරාදා) ප.ව 2.00-ප.ව 5.30
ඉරිදා/සෙන ප.ව 2.30-ප.ව5.30
වසර 01 භාෂාව සහ චිත්‍ර හැදෑරීමට කැමති සැමට

දෙමළ-ස්වර අක්ෂර,ව්‍යංජන අක්ෂර,විශේෂ අක්ෂර,තනි අක්ෂර,සර අක්ෂර,ඒක අක්ෂර,බහු අක්ෂර,සමාන පද,විරුද්ධාර්ථ පද,අක්ෂර දෙකක් සහිත වචන

චිත්‍ර-රේඛා,හැඩතල,වර්ණ,තුල්‍ය නිර්මාණ බිහි කිරීම.

රු. 350.00
අත්කම් නිර්මාණ සෙනසුරාදා පෙ.ව 8.30-පෙ.ව 11.30 බදාදා ප.ව 2.30-ප.ව 5.30 වසර 01 දේශීය නිර්මාණ හැදෑරීමට කැමති සැමට අපතේ යන ද්‍රව්‍ය වලින් දේශීය නිර්මාණ බිහි කිරීම රු. 350.00
 

නැවුම් පුවත්