පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    உடல் உள வளHச்சி
•    முன்பள்ளி
•    ஆக்கப்பூHவ நடனம்
•    கீழத்திய இசை
•    சப்ரகமு நடனம்;
•    தமிழ் மொழி;
•    நாட்டாH நடனம்
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பக் கலை

பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
(மாலை / வார இறுதி)

பாடநெறியின் காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறியின் உள்ளடக்கம் பாடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம்

வேள்ளி / சுனிக்கிழமை 01 வருடம்
உவூpடயம் தொடHபாக விருப்பம் தொpவிக்கின்ற எந்தவொருவருக்கும்
இலவசம்
பஹதரட்ட நடனம்

வேள்ளி 01 வருடம்
இலவசம்
புத்தாக்கம் மற்றும் நாட்டாH நடனம்  

வேள்ளி 01 வருடம்
இலவசம்
இசை சுனிக்கிழமை 01 வருடம்
இலவசம்
ஓவியம் மற்றும் தமிழ் மொழி சுனிக்கிழமை / புதன் / வியாழன் 01 வருடம்
இலவசம்
துற்பாதுகாப்பு சண்டை முறை

புதன்கிழமை 01 வருடம்
இலவசம்
முன் சிறுபறாய அபிவிருத்தி வூhர நாட்களில் 01 வருடம்
ரூபா 500.00
 

නැවුම් පුවත්