පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • පෙර පාසල්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • ජන නැටුම්
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සිකුරාදා/සෙනසුරාදා අවු 01 විෂය පිළිබඳ ඇල්මක් දක්වන ඕනෑම අයෙකුට නොමිලේ
පහතරට නර්තනය
සිකුරාදා අවු 01 නොමිලේ
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් සිකුරාදා අවු 01 නොමිලේ
සංගීතය සෙනසුරාදා අවු 01 නොමිලේ
චිත්‍ර හා දෙමළ භාෂාව සෙනසුරාදා/බදාදා/බ්‍රහස්පතින්දා අවු 01 නොමිලේ
ආත්මාරක්ෂක සටන් කලාව බදාදා අවු 01 නොමිලේ
පූර්ව ළමා විය සංවර්ධනය සතියේ දින අවු 01 රු. 500.00
 

නැවුම් පුවත්