පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    கீழத்திய இசை
•    பஹதரட்ட நடனம்
•    தமிழ் மொழி
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
•    பறை சாற்றல்

பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
(மாலை / வார இறுதி)
பாடநெறியின் காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறியின் உள்ளடக்கம் பாடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம் 10 மாதங்கள்
பாடசாலை வயது முதல் எந்தவொரு வயது மட்டத்திற்கும். க.பொ.த. (சா.த) பாPட்சைக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள பாடவிதானம் மற்றும் செய்முறை பகுதிகளை அதிகமாக கற்பிக்கப்படும்.

பஹதரட்ட நடனம் 10 மாதங்கள்
பாடசாலை வயது முதல் எந்தவொரு வயது மட்டத்திற்கும். க.பொ.த. (சா.த) பாPட்சைக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள பாடவிதானம் மற்றும் செய்முறை பகுதிகளை அதிகமாக கற்பிக்கப்படும்.
பறை சாற்றல் 10 மாதங்கள்
பாடசாலை வயது முதல் எந்தவொரு வயது மட்டத்திற்கும். உடரட்ட பஹதரட்ட பறை சாற்றல் கற்பித்தல்.
கீழத்திய இசை 10 மாதங்கள்
பாடசாலை வயது முதல் எந்தவொரு வயது மட்டத்திற்கும். (சா.த) பாPட்சைக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள பாடவிதானம்  மற்றும் கருவிகள் இசைத்தல்.
ஓவியக் கலை 10 மாதங்கள்
பாடசாலை வயது முதல் எந்தவொரு வயது மட்டத்திற்கும். (சா.த) பாPட்சைக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள பாடவிதானத்திற்குhpய பிhpவூ மற்றும் ஓவியக் கண்காட்சி நடாத்தக்கூடிய விதமான அறிவைப் பெற்றுக் கொடுத்தல்.
தமிழ் மொழி 10 மாதங்கள்
பாடசாலை வயது முதல் எந்தவொரு வயது மட்டத்திற்கும். தமிழ் மொழி தொடHபான பொது அறிவூ.
 

නැවුම් පුවත්