පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • බෙර වාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය මාස 10 පාසල් යන වයසේ සිට ඕනෑම වයස් මට්ටමකට අ.පො.ස (සා/පෙළ) විභාගයට නියමිත නිර්දේශය හා ප්‍රායෝගික කොටස් වැඩි වශයෙන් ඉගැන්වීම් කෙරේ රු. 300.00
පහතරට නර්තනය මාස 10 පාසල් යන වයසේ සිට ඕනෑම වයස් මට්ටමකට අ.පො.ස (සා/පෙළ) විභාගයට නියමිත නිර්දේශය හා ප්‍රායෝගික කොටස් වැඩි වශයෙන් ඉගැන්වීම් කෙරේ
බෙර වාදනය මාස 10 පාසල් යන වයසේ සිට ඕනෑම වයස් මට්ටමකට උඩරට පහතරට බෙර වාදන පුහුණු කිරීම
පෙරදිග සංගීතය මාස 10 පාසල් යන වයසේ සිට ඕනෑම වයස් මට්ටමකට (සා/පෙළ) විභාගයට නියමිත කොටස, භාණ්ඩ වාදනය
චිත්‍ර කලාව මාස 10 පාසල් යන වයසේ සිට ඕනෑම වයස් මට්ටමකට (සා/පෙළ) විෂය නිර්දේශයට නියමිත කොටස හා චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්විය හැකි ආකාරයේ ප්‍රායෝගික දැනුමක් ලබාදීම.
දෙමළ භාෂාව මාස 10 පාසල් යන වයසේ සිට ඕනෑම වයස් මට්ටමකට දෙමළ භාෂාව පිළිබඳ සාමාන්‍ය දැනීමක්
 

නැවුම් පුවත්