පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්

  • ශීල ව්‍යාපාර
  • ධර්ම දේශනා
  • පිරිත්
  • වෙසක් කූඩු තරඟ
  • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
  • කවි බණ
  • ආශිර්වාද පූජා
  • පෙරහැර
  • බෝධි පූජා
 

නැවුම් පුවත්