පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

  • සාහිත්‍ය උළෙල
  • සංස්කෘතික සංදර්ශන
  • කිරි ඉතිරීම් මංගල්‍ය
  • පැදුරු සාදය
  • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සව
  • සංස්කෘතික පෙරහැර
  • ප්‍රතිභා තරග ගීත රස වින්දන
  • ශාන්ති කර්ම පැවැත්වීම
  • සංස්කෘතික සැදෑව
 

නැවුම් පුවත්