පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    ஆக்கப்பூHவ நடனம்
•    கீழத்திய இசை
•    பஹதரட்ட நடனம்;
•    தமிழ் மொழி;
•    பறை சாற்றல்

பாடநெறியின் பெயH பஹதரட்ட நடனம்   
பறைசாற்றல் மற்றும் ஓவியக் கலை ஓவியக் கலை கீழத்திய இசை தமிழஜ மொழி
புத்தாக்க நடனம்
பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
(மாலை / வார இறுதி)

வார நாற்களில் மாலை மற்றும் வார இறுதி வார இறுதி
வார நாற்களில் மற்றும் வார இறுதியில்

வார நாற்களில்
வார இறுதி

வார நாற்களில

வார நாற்களில
பாடநெறியின் காலயெல்லை 2013-01-01 ஆம் திகதி முதல்  
2013-12-31 வரை
அதுவே
பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் 07 வயதுக்கு மேற்பட்ட
அதுவே
பாடநெறியின் உள்ளடக்கம் பாரம்பாpய சிற்பங்கள் பேணிக்கொள்ளல் பொருட்டு பாரம்பாpய நடையில் வரும் பாரம்பாpய நடன துறையை பயிலவித்தல்.
மங்கள பேறி மற்றும் “தித் ரூப” க்குக் கீழ் பறை சாற்றல் மற்றும் அலங்கார தாள வாத்தியம்இ ஹெவிசி வாத்தியம்இ நடைப் பயிற்சி  
எழுத்து மூலப் பகுதியை நிறமூட்டல்இ வெளிப்பாடு வேலைப்பாடுப் பொருட்களின் சேHவூ
காலம்இ காலம்இ பெயHஇ பால் வேறுபாடு மற்றும் வழக்கு பலதரப்பட்ட நடன பாரம்பாpயங்கள் தொடHபான ஆக்கங்களை முன்வைத்தல்.
பாடநெறிக்கான கட்டணம் ரூபா. 300.00
 

නැවුම් පුවත්