පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • නිර්මාණත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • බෙර වාදනය
පාඨමාලා නම පහත රට නර්තනය බෙර වාදනය චිත්‍ර කලාව චිත්‍ර කලාව පෙරදිග සංගීතය දෙමළ භාෂාව
නව නිර්මාණ නැටුම්
පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන (සන්ධ්‍යා සති අන්ත) සතියේ දිනවල සවස සහ සති අන්ත සති අන්ත සතියේ දිනවල
සති අන්ත

සතියේ දිනවල
සති අන්ත

සතියේ දිනවල සති අන්ත
පාඨමාලා කාලසීමාව 2013-01-01 සිට
2013-12-31 දක්වා
එම
පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම් වයස අවුරුදු 07 වැඩි එම
පාඨමාලා අන්තර්ගතය
සාම්ප්‍රදායික ශිල්ප රැක ගැනීමට පාරම්පරික
සාම්ප්‍රදායේ එන පාරම්පරික නර්තන අංගය පුහුණු කිරීම
මඟුල් බෙර හා තිත් රූප වලට අඳාල බෙර වාදනය සහ
අලංකාර පද වාදනය හේවිසි වාදනය සරඹ අභ්‍යාස
ලිඛිත කොටස වර්ණ කිරීම
ප්‍රකාශන මෝස්තර ද්‍රව්‍ය සම්පිණ්ඩනය
කාලය නාම ලිංග භේදය විභක්ති විවිධ වූ නර්තන සම්ප්‍රදායන් ආශ්‍රයෙන් නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීම
පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 300.00
 

නැවුම් පුවත්