පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

விசேட பிராந்திய நிகழ்ச்சிகள்

•    இரத்ததான நிகழ்ச்சிகள்
•    போஷாக்கு நிகழ்ச்சிகள்
•    சிறுவH தினம்;
•    போதைப் பொருள் எதிHபு நிகழ்ச்சிகள்
•    முதியோH அனுசரணை நிகழ்ச்சிகள்
•    பலதரப்பட்ட வேலைப்பட்டறைகள் மற்றும் விhpவூரைகள்
•    முன்பள்ளி
•    மரம் நடுதல் நிகழ்ச்சிகள்
•    புத்தH சிலை இல்லாத வீடுகளுக்கு புத்தH சிலைகள் பெற்றுக் கொடுத்தல்.

 

නැවුම් පුවත්