පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    உடல் உள வளHச்சி
•    ஆக்கப்பூHவ நடனம்
•    அருங்கைப்பணி தையல் மற்றும் ஒப்பனை
•    கீழத்திய இசை
•    பஹதரட்ட நடனம்
•    நாட்டாH நடனம்
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
•    பறை சாற்றல்

 

නැවුම් පුවත්