පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හ මානසික වර්ධනය
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • අත්කම් මැහුම් හා රූපලාවන්‍ය
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • ජන නැටුම්
  • චිත්‍ර හා මූර්ති
  • බෙර වාදනය

පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා සාමාජික ඉල්ලුම් පත්‍රය

 

නැවුම් පුවත්