පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    உடல் உள வளHச்சி
•    மேலத்திய இசை
•    சப்ரகமு நடனம்
•    முன்பள்ளி
•    ஆக்கப்பூHவ நடனம்
•    பாளி மற்றும் சமஸ்கிறுத மொழி
•    கீழத்திய இசை
•    பகதரட்ட நடனம்;
•    தமிழ் மொழி;
•    நாட்டாH நடனம்
•    ஆங்கில மொழி
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பக் கலை
•    பறை சாற்றல்

பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
(மாலை ஃ வார இறுதி)
பாடநெறியின் காலயெல்லை   
பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறியின் உள்ளடக்கம்   
பாடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம் வார இறுதி 01 வருடம்
1 ஆம் தரத்தில் இருந்து பாடசாலை கல்வியை இறுதி செய்திருக்கும் பிள்ளைகள் வரை
வளமாளாpன் விருப்பத்திற்கேற்ப பாடவிதானத்தை முடிவூ செய்துக்கொள்ளலாம். குறிப்பான பாட விதானங்கள் எதுவூமில்லை.
இலவசம்
பஹதரட்ட நடனம் வார இறுதி 01 வருடம்
1 ஆம் தரத்தில் இருந்து பாடசாலை கல்வியை இறுதி செய்திருக்கும் பிள்ளைகள் வரை
வளமாளாpன் விருப்பத்திற்கேற்ப பாடவிதானத்தை முடிவூ செய்துக்கொள்ளலாம். இலவசம்
சப்ரகமு நடனம் வார இறுதி 01 வருடம்
1 ஆம் தரத்தில் இருந்து பாடசாலை கல்வியை இறுதி செய்திருக்கும் பிள்ளைகள் வரை
வளமாளாpன் விருப்பத்திற்கேற்ப பாடவிதானத்தை முடிவூ செய்துக்கொள்ளலாம்.
இலவசம்
புத்தாக்கம்
மாலை வேளை 01 வருடம்
1 ஆம் தரத்தில் இருந்து 12 ஆம் தரம் வரை 
வளமாளாpன் விருப்பத்திற்கேற்ப பாடவிதானத்தை முடிவூ செய்துக்கொள்ளலாம். இலவசம்
கீழத்திய இசை வார இறுதி 01 வருடம்
5 ஆம் தரத்தில் இருந்து மேலே (வயதெல்லைகள் இல்லை) வளமாளாpன் விருப்பத்திற்கேற்ப பாடவிதானத்தை முடிவூ செய்துக்கொள்ளலாம். இலவசம்
தமிழ் மொழி மாலை வேளை 01 வருடம்
1 ஆம் தரத்தில் இருந்து 12 ஆம் தரம் வரை
வளமாளாpன் விருப்பத்திற்கேற்ப பாடவிதானத்தை முடிவூ செய்துக்கொள்ளலாம். இலவசம்
உடல் உள வளHச்சி மாலை வேளை 01 வருடம்
(வயதெல்லைகள் இல்லை) வளமாளாpன் விருப்பத்திற்கேற்ப பாடவிதானத்தை முடிவூ செய்துக்கொள்ளலாம். இலவசம்
ஓவியம் மற்றும் சிற்பம் வார இறுதி 01 வருடம்
1 ஆம் தரத்தில் இருந்து 12 ஆம் தரம் வரை
இலவசம்
பறை சாற்றல் மாலை வேளை 01 வருடம்
5 ஆம் தரத்தில் இருந்து மேலே வளமாளாpன் விருப்பத்திற்கேற்ப பாடவிதானத்தை முடிவூ செய்துக்கொள்ளலாம். இலவசம்
முன்பள்ளி வார நாற்கள் 05 இல் காலை 7.30 முதல் 11.30 வரை
01 வருடம்
முன் சிறுபராய அபிவிருத்தி ஒருவருக்கு மாதாந்தம் ரூபா 500.00
 

නැවුම් පුවත්