පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • පෝෂණ වැඩමුළුව
 • ළමා දිනය
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩසටහන
 • විවිධ වැඩමුළු සහ දේශන
 • ජන සහන සේවා වැඩසටහන
 • පෙර පාසල්
 • රාත්‍රී කදවුරු
 • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
 • රුක්රෝපණ
 • ශ්‍රමදාන
 • සිගිති පොළ

මෙම වැඩසටහන් පිළිබද තොරතුරු +94 41-3428730+94 41-3428730 දුරකතන අංකයට කතා කිරීමෙන් හෝ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට අයදුම් පතක් යොමු කිරීමෙන් ලබා ගත හැක.

 

නැවුම් පුවත්