පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්

  • ශීල ව්‍යාපාර
  • ධර්ම දේශනා
  • දන්සැල්
  • වෙසක් කූඩු තරග
  • භක්ති ගීත වැඩ සටහන්
  • බෝධි පුජා

මෙම වැඩසටහන් පිළිබද තොරතුරු +94 41-3428730+94 41-3428730 දුරකතන අංකයට කතා කිරීමෙන් හෝ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට අයදුම් පතක් යොමු කිරීමෙන් ලබා ගත හැක.

 

නැවුම් පුවත්