පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

  • සාහිත්‍ය  උළෙල
  • කිරි ඉතිරී‍මේ මංගල්‍යය
  • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය හා වීදි නාට්‍ය සන්දර්ශන
  • පැදුරු සාදය
  • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සව
  • ප්‍රතිභා  තරග ගීත රස වින්දන
  • ශාන්ති කර්ම පැවැත්වීම
  • සංස්කෘතික සැදෑව
 

නැවුම් පුවත්