පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    பறை சாற்றல்
•    நாட்டாH நடனம்
•    தமிழ் மொழி
•    பஹதரட்ட நடனம்
•    கீழத்திய இசை
•    ஆக்கப்பூHவமான நடனம்
•    முன்பள்ளி


பாடநெறியின் பெயH


பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
(மாலை / வார இறுதி)
பாடநெறியின் காலயெல்லை   
பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள்   
பாடநெறியின் உள்ளடக்கம்   
பாடநெறிக்கான கட்டணம்

பகதரட்ட நடனம் செவ்வாய் / வெள்ளிக் கிழமைகளில் பி.ப. 2.00 முதல் 5.30 வரை 
01 வருடம்
கொட்டபொலை பிரNதுச செயலகப் பிhpவில் நிரந்தர மற்றும் பாடசாலைப் போகின்ற மற்றும் பாடசாலை கல்வியை இறுதி செய்திருப்போHகளுக்கு 
கலாசா நிலையத்தின் குறிக்கோள்களுக்கு இணைவான அடிப்படையான கோட்பாடுகள் மற்றும் செய்முறை அறிவூ (மாத்தறை பாரம்பாpயத்தின் நடனாங்கங்கள் தொடHபாக முக்கிய கவனம் செலுத்தப்படும்.)
வருடாந்தம் ரூபா 250
புத்தாக்கம் மற்றும் நாட்டாH நடனம்
சனிக்கிளமைகளில் மு.ப. 9.00 முதல் பி.ப 5.00 வரை 01 வருடம்
கொட்டபொலை பிரNதுச செயலகப் பிhpவில் நிரந்தர மற்றும் பாடசாலைப் போகின்ற மற்றும் பாடசாலை கல்வியை இறுதி செய்திருப்போHகளுக்கு 
பலதரப்பட்ட நாட்டாH நடனங்கள் தொடHபாக ஆக்கப்பூHவ கோட்பாடுகள் மற்றும் செய்முறைப் பயிற்சி
வருடாந்தம் ரூபா 250
கீழத்திய இசை சனிக்கிளமைகளில் மு.ப. 9.00 முதல் பி.ப 3.00 வரை 01 வருடம்
கொட்டபொலை பிரNதுச செயலகப் பிhpவில் நிரந்தர மற்றும் பாடசாலைப் போகின்ற மற்றும் பாடசாலை கல்வியை இறுதி செய்திருப்போHகளுக்கு 
உள்நாட்டு நாட்டாH பாடல் மற்றும் உத்தர பாரத இசைஇ பாடல்இ இசைத்தல் தொடHபான நுட்பமுறைகள் ஆரம்பத்தில் இருந்து. (க.பொ.த. சா.த. / க.பொ.த. உ.த. மற்றும் ஏனைய அரச பாPட்சைகளை இலக்குப் படுத்தி கற்பிக்கப்படும்.    

வருடாந்தம் ரூபா 250
துற்பாதுகாப்பு சண்டை முறை சனிக்கிளமைகளில் மு.ப. 9.00 முதல் பி.ப 3.00 வரை 01 வருடம்
கொட்டபொலை பிரNதுச செயலகப் பிhpவில் நிரந்தர மற்றும் பாடசாலைப் போகின்ற மற்றும் பாடசாலை கல்வியை இறுதி செய்திருப்போHகளுக்கு 
ஆரம்ப உடல் உள சம நிலையை பேணிக்கொள்ளல் பொருட்டான செய்முறை நுட்ப முறைகளைக் கொண்ட தற்பாதுகாப்புப் போHக் கலை வருடாந்தம் ரூபா 250
பறை சாற்றல் செவ்வாய் /வெள்ளிக் கிழமைகளில் பி.ப. 2.00 முதல் பி.ப 5.30 வரை 01 வருடம்
கொட்டபொலை பிரNதுச செயலகப் பிhpவில் நிரந்தர மற்றும் பாடசாலைப் போகின்ற மற்றும் பாடசாலை கல்வியை இறுதி செய்திருப்போHகளுக்கு 
பகதரட்ட பாரம்பாpயத்தின் மூல புள்ளி வகைகள் மற்றும் அதன் பலதரப்பட்ட வகைகள் மற்றும் அதன் பலதரப்பட்ட வகைகள் தாடHபாக ஆரம்பத்தில் இருந்து எளிதாக பறைசாற்றல் பயிலவித்தல வருடாந்தம் ரூபா 250
முன் சிறுபறாய அபிவிருத்தி வார நாற்களில் மு.ப. 8.00 முதல் மு.ப 11.30 வரை 01 வருடம்
கொட்டபொலை பிரNதுச செயலகப் பிhpவில் நிரந்தர மற்றும் பாடசாலைப் போகின்ற மற்றும் பாடசாலை கல்வியை இறுதி செய்திருப்போHகளுக்கு 
முன்பள்ளி சட்டத்திற்கு ஒப்பான முறையில் பிள்ளைகளின் மனப்பாங்குகள் மற்றும் திறன் அபிவிருத்திச் செய்தல். அறிவூ முன்னேற்றல். 
வருடாந்தக் கட்டணம் 1000 மற்றும் மாதாந்த கட்டனம 
தமிழ் மொழி செவ்வாய்க் கிளமைகளில் பி.ப. 2.00 முதல் பி.ப 5.30 வரை மற்றும் வியாழக் கிழமைகளில் பி.ப. 2.00 முதல் பி.ப 5.30 வரை 01 வருடம்
கொட்டபொலை பிரNதுச செயலகப் பிhpவில் நிரந்தர மற்றும் பாடசாலைப் போகின்ற மற்றும் பாடசாலை கல்வியை இறுதி செய்திருப்போHகளுக்கு 
தமிழ் மொழியில் ஆரம்ப கற்பித்தல்இ அரச பாPட்சைகள் இலக்காகக் கொண்டு நடாத்தப்படும். 
வருடாந்தம் ரூபா 250
 

නැවුම් පුවත්