පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • බෙර වාදනය
  • ජන නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • පහතරට නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙර පාසල්
  • කායික හා මානසික සංවර්ධනය
පාඨාමාලාවේ නම පාඨාමාලා වර්ගය
(සති අන්ත/සන්ධ්‍යා)
පාඨාමාලා කාලසීමාව පාඨාමාලාවට සුදුසුකම් පාඨාමාලා අන්තර්ගතය පාඨාමාලා ගාස්තු
පහතරට නැටුම් අගහරුවාදා/සිකුරාදා
ප.ව.2.00 සිට 5.30 දක්වා
අවුරුදු 01 යි කොටපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්ථිර පදිංචි පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය අයවලුන්
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන අරමුණු වලට සමගාමී මූලික සිද්ධාන්ත හා ප්‍රා‍යෝගික දැනුම(මාතර සම්ප්‍රදායේ නර්තනාංග පිලිබද විශේෂ අවදානය යොමු කෙරේ) වාර්ෂිකව රුපියල් 250
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම්
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා අවුරුදු 01 යි කොටපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්ථිර පදිංචි පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය අයවලුන් විවිධ ජන නැටුම් පිලිබද නිර්මානාත්මක සිද්ධාන්ත හා ප්‍රා‍යෝගික පුහුණුව වාර්ෂිකව රුපියල් 250
පෙරදිග සංගීතය සෙනසුරාදා පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා සහ ඉරිදා
ප.ව.2.00 සිට 5.30 දක්වා
අවුරුදු 01 යි කොටපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්ථිර පදිංචි පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය අයවලුන් දේශීය ජන සංගීතය සහ උත්තර භාරතීය සංගීතය, ගායන වාදන ශිල්ප ක්‍රම මුල සිට (අ.පො.ස. සා/පො. උ/පෙ විභාග හා වෙනත් රජයේ විභාග ඉලක්ක කර ඉගැන්වීම් සිදුකෙරේ. වාර්ෂිකව රුපියල් 250
ආත්ම ආරක්ෂක සටන් කලාව සෙනසුරාදා පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 2.00 දක්වා අවුරුදු 01 යි කොටපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්ථිර පදිංචි පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය අයවලුන් මූලික කායික හා මානසික සමබරතාව නංවා ගැනීමේ ප්‍රා‍යෝගික ශිල්ප ක්‍රම වලින් සමන්විත
ආත්මාරක්ෂ සටන් කලාව
වාර්ෂිකව රුපියල් 250
බෙර වාදනය අගහරුවාදා /සිකුරාදා ප.ව.2.00 සිට 5.30 දක්වා අවුරුදු 01 යි කොටපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්ථිර පදිංචි පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය අයවලුන් පහතරට සම්ප්‍රදායේ මූලික තිත් ප්‍රභේදයන් හා එහි විවිධ ප්‍රභේද පිළිබද මුල සිට සරළව බෙර වාදනය පුහුණුවීම් වාර්ෂිකව රුපියල් 250
පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන වැඩසටහන සතියේ දිනවල පෙ.ව.8.00 සිට පෙ.ව.11.30 දක්වා අවුරුදු 01 යි කොටපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්ථිර පදිංචි පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය අයවලුන් පෙර පාසල් ප්‍රඥප්තියට සමගාමීව දරුවන්ගේ ආකල්ප හා කුසලතා සංවර්ධනය කිරිම, දැනුම දියුණු කිරීම වාර්ෂික ගාස්තුව රුපියල් 1000 සහ මාසික ගාස්තුව රුපියල් 500
‍දෙමළ භාෂාව අගහරුවාදා ප.ව.2.00 සිට ප.ව. 5.30 දක්වා සහ බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව .2.00 සිට 5.30 දක්වා අවුරුදු 01 යි කොටපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්ථිර පදිංචි පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය අයවලුන් දෙමළ භාෂාව මූලික ඉගැන්වීම් රජයේ විභාග
ඉලක්ක කොට ඉගැන්වීම් කරනු ලැබේ.
වාර්ෂිකව රුපියල් 250
 

නැවුම් පුවත්