පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    உடல் உள வளHச்சி
•    சப்ரகமு நடனம்
•    அருங்கைப்பணி
•    கீழத்திய இசை
•    பகதரட்ட நடனம்;
•    தமிழ் மொழி;
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பக் கலை

பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
(மாலை ஃ வார இறுதி)
பாடநெறியின் காலயெல்லை   
பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறியின் உள்ளடக்கம்   
பாடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம் வார நாற்களில் 01 வருடம் பாடசாலை போகின்ற மற்றும் பாடசாலையிட்டுச் சென்றுள்ள பிள்ளைகள் தகமைப் பெறுவH.

முதலாம் ஆண்டு முதல் 13 ஆம் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு வகுப்புகள் தொடHபாக விதிக்கப்பட்டுள்ள பாடசாலை விடயப்பரப்பு தொடHபாக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும்.
இலவசமாக பயிற்சி வழங்கப்படும். 
பகதரட்ட நடனம்; සති‍යේ දින සහ සති අන්ත දිනයන් 01 வருடம் பாடசாலை போகின்ற மற்றும் பாடசாலையிட்டுச் சென்றுள்ள பிள்ளைகள் தகமைப் பெறுவH.
முதலாம் ஆண்டு முதல் 13 ஆம் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு வகுப்புகள் தொடHபாக விதிக்கப்பட்டுள்ள பாடசாலை விடயப்பரப்பு தொடHபாக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும் இலவசமாக பயிற்சி வழங்கப்படும். 
சப்ரகமு நடனம் வார நாற்களில் 01 வருடம் பாடசாலை போகின்ற மற்றும் பாடசாலையிட்டுச் சென்றுள்ள பிள்ளைகள் தகமைப் பெறுவH.
முதலாம் ஆண்டு முதல் 13 ஆம் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு வகுப்புகள் தொடHபாக விதிக்கப்பட்டுள்ள பாடசாலை விடயப்பரப்பு தொடHபாக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும்.
இலவசமாக பயிற்சி வழங்கப்படும். 
கீழத்திய இசை வார நாற்களில் 01 வருடம் பாடசாலை போகின்ற மற்றும் பாடசாலையிட்டுச் சென்றுள்ள பிள்ளைகள் தகமைப் பெறுவH.
முதலாம் ஆண்டு முதல் 13 ஆம் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு வகுப்புகள் தொடHபாக விதிக்கப்பட்டுள்ள பாடசாலை விடயப்பரப்பு தொடHபாக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும்.
இலவசமாக பயிற்சி வழங்கப்படும். 
ஓவியம் மற்றும் சிற்பக் கலை வார நாற்களில் 01 வருடம் பாடசாலை போகின்ற மற்றும் பாடசாலையிட்டுச் சென்றுள்ள பிள்ளைகள் தகமைப் பெறுவH.
முதலாம் ஆண்டு முதல் 13 ஆம் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு வகுப்புகள் தொடHபாக விதிக்கப்பட்டுள்ள பாடசாலை விடயப்பரப்பு தொடHபாக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும்.
இலவசமாக பயிற்சி வழங்கப்படும். 
தமிழ் மொழி வார நாற்களில் 01 வருடம் பாடசாலை போகின்ற மற்றும் பாடசாலையிட்டுச் சென்றுள்ள பிள்ளைகள் தகமைப் பெறுவH.
முதலாம் ஆண்டு முதல் 13 ஆம் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு வகுப்புகள் தொடHபாக விதிக்கப்பட்டுள்ள பாடசாலை விடயப்பரப்பு தொடHபாக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும்.
இலவசமாக பயிற்சி வழங்கப்படும். 
உடல் உள வளHச்சி வார நாற்களில் 01 வருடம் பாடசாலை போகின்ற மற்றும் பாடசாலையிட்டுச் சென்றுள்ள பிள்ளைகள் தகமைப் பெறுவH.
முதலாம் ஆண்டு முதல் 13 ஆம் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு வகுப்புகள் தொடHபாக விதிக்கப்பட்டுள்ள பாடசாலை விடயப்பரப்பு தொடHபாக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும். இலவசமாக பயிற்சி வழங்கப்படும். 
அருங்கைப்பணி வார நாற்களில் 01 வருடம் முதலாம் ஆண்டு முதல் 13 ஆம் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு வகுப்புகள் தொடHபாக விதிக்கப்பட்டுள்ள பாடசாலை விடயப்பரப்பு தொடHபாக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும்.
முதலாம் ஆண்டு முதல் 13 ஆம் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு வகுப்புகள் தொடHபாக விதிக்கப்பட்டுள்ள பாடசாலை விடயப்பரப்பு தொடHபாக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும்.
 

නැවුම් පුවත්