පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • සබරගමු නැටුම්
  • අත්කම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
පාඨමාලා නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා
කාල සීමාව
පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති‍යේ දින තුළ
අවු. 01 පාසල්  යන සහ  පාසල් හැරගිය
ළමුන්  සුදුසුකම් ලබයි.
පළමු වසර  සිට 13 වසර දක්වා  එක් එක්  ‍ශ්‍රේණි සඳහා නිර‍දේශිත  පාසල් විෂය නිර්දේශය (ප්‍රායෝගික  අංශයට  ප්‍රමුඛතාවය ලබා ‍‍දෙමින්) මුදල් අය ‍නො‍කෙ‍රේ.
පහතරට නර්තනය සති‍යේ දින සහ සති අන්ත දිනයන් අවු. 01 පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය ළමුන් සුදුසුකම් ලබයි. පළමු වසර  සිට 13 වසර දක්වා  එක් එක්  ‍ශ්‍රේණි සඳහා නිර‍දේශිත  පාසල් විෂය නිර්දේශය (ප්‍රායෝගික  අංශයට  ප්‍රමුඛතාවය ලබා ‍‍දෙමින්) මුදල් අය ‍නො‍කෙ‍රේ.
සබරගමු නර්තනය සති‍යේ දින තුළ අවු. 01 පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය ළමුන් සුදුසුකම් ලබයි. පළමු වසර  සිට 13 වසර දක්වා  එක් එක්  ‍ශ්‍රේණි සඳහා නිර‍දේශිත  පාසල් විෂය නිර්දේශය (ප්‍රායෝගික  අංශයට  ප්‍රමුඛතාවය ලබා ‍‍දෙමින්) මුදල් අය ‍නො‍කෙ‍රේ.
පෙරදිග සංගීතය සති‍යේ දින තුළ අවු. 01 පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය ළමුන් සුදුසුකම් ලබයි. පළමු වසර  සිට 13 වසර දක්වා  එක් එක්  ‍ශ්‍රේණි සඳහා නිර‍දේශිත  පාසල් විෂය නිර්දේශය (ප්‍රායෝගික  අංශයට  ප්‍රමුඛතාවය ලබා ‍‍දෙමින්) මුදල් අය ‍නො‍කෙ‍රේ.
චිත්‍ර හා මූර්ති සති‍යේ දිනවල අවු. 01 පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය ළමුන් සුදුසුකම් ලබයි. පළමු වසර  සිට 13 වසර දක්වා  එක් එක්  ‍ශ්‍රේණි සඳහා නිර‍දේශිත  පාසල් විෂය නිර්දේශය (ප්‍රායෝගික  අංශයට  ප්‍රමුඛතාවය ලබා ‍‍දෙමින්) මුදල් අය ‍නො‍කෙ‍රේ.
දෙමළ භාෂාව සති‍යේ දිනවල අවු. 01 පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය ළමුන් සුදුසුකම් ලබයි. පළමු වසර  සිට 13 වසර දක්වා  එක් එක්  ‍ශ්‍රේණි සඳහා නිර‍දේශිත  පාසල් විෂය නිර්දේශය (ප්‍රායෝගික  අංශයට  ප්‍රමුඛතාවය ලබා ‍‍දෙමින්) මුදල් අය ‍නො‍කෙ‍රේ.
කායික හා මානසික වර්ධනය සති‍යේ දිනවල අවු. 01 පාසල් යන සහ පාසල් හැර ගිය විෂය සඳහා උනන්දුවක් දක්වන අයට පළමු වසර  සිට 13 වසර දක්වා  එක් එක්  ‍ශ්‍රේණි සඳහා නිර‍දේශිත  පාසල් විෂය නිර්දේශය (ප්‍රායෝගික  අංශයට  ප්‍රමුඛතාවය ලබා ‍‍දෙමින්) මුදල් අය ‍නො‍කෙ‍රේ.
අත්කම් සති‍යේ දිනවල අවු. 01 පාසල් හැරය ගිය කාන්තාවන් සඳහා වි‍ශේෂයි. පළමු වසර  සිට 13 වසර දක්වා  එක් එක්  ‍ශ්‍රේණි සඳහා නිර‍දේශිත  පාසල් විෂය නිර්දේශය (ප්‍රායෝගික  අංශයට  ප්‍රමුඛතාවය ලබා ‍‍දෙමින්)
 

නැවුම් පුවත්


ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුළින් ජාති‍යේ සංව...

‍‘‘සිංහල හා හින්දු අවුරුදු චාරිත්‍ර නැකැත් ‍වේලාවන...