පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
පල්ලේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

පල්ලේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමු
පල්ලේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

පල්ලේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමු

පල්ලේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

පල්ලේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමු

 

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව ගැමි ඇඳුමක් සඳහා රු. 50.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්