පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
විල්ගමුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිස සිටින්නේ සංස්කෘතික සංරක්ෂණය, ප්‍රවර්ධනය හා ව්‍යාප්තිය උදෙසා මාතලේ විල්ගමුව ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ අසිරිමත් වස්ගමුව ජාතික වන...
විල්ගමුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිස සිටින්නේ සංස්කෘතික සංරක්ෂණය, ප්‍රවර්ධනය හා ව්‍යාප්තිය උදෙසා මාතලේ විල්ගමුව ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ අසිරිමත් වස්ගමුව ජාතික වන...
විල්ගමුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමු

විල්ගමුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිස සිටින්නේ සංස්කෘතික සංරක්ෂණය, ප්‍රවර්ධනය හා ව්‍යාප්තිය උදෙසා මාතලේ විල්ගමුව ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ අසිරිමත් වස්ගමුව ජාතික වන උද්‍යානය ආසන්නයේ පිහිටා ඇති විල්ගමුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සදහා රු. 600.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

තෑගි ලබාදීම

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව අවස්ථාව අනුව අයකරනු ලැබේ.

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සදහා රු. 500.00

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 100.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 1000.00

 

ශබ්ද වාහිනී පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව අවස්ථාව අනුව අයකරනු ලැබේ.

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සදහා රු. 500.00

 

නැවුම් පුවත්