පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ගලේවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ලංකාවේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගලේවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ගලේවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
ගලේවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ලංකාවේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගලේවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ගලේවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

ගලේවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ලංකාවේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගලේවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ගලේවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව වාදන භාණ්ඩ අනුව වෙනස් වේ

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව නර්තන ඇඳුම් අනුව වෙනස් වේ

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 1250.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 1500.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම්

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 1500.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 800.00

 

නැවුම් පුවත්