පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
පල්ලෙපොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ පල්ලෙපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පල්ලෙපොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
පල්ලෙපොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ පල්ලෙපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පල්ලෙපොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

පල්ලෙපොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ පල්ලෙපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පල්ලෙපොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

වෙනත් (මංගල පෝරු, තොරණ්, පිරිත් මණ්ඩප)

වර්තමාන ගාස්තුව පෝරුව සඳහා රු: 1500.00
වර්තමාන ගාස්තුව තොරණ්, පිරිත් මණ්ඩප සඳහා රු: 1000.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 1000.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 500.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 700.00

 

නැවුම් පුවත්