පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
යටවත්ත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ යටවත්ත ප්‍රාදේශිය ලේක‍ම් කොට්ඨාසයේ සංස්කෘතික නිවහන‍ටයි
යටවත්ත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ යටවත්ත ප්‍රාදේශිය ලේක‍ම් කොට්ඨාසයේ සංස්කෘතික නිවහන‍ටයි

යටවත්ත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ යටවත්ත ප්‍රාදේශිය ලේක‍ම් කොට්ඨාසයේ සංස්කෘතික නිවහන‍ටයි

 

අපගේ සේවාවන්

වාදන භාණ්ඩ ලබාදීම

වාදන භාණ්ඩ අනුව ගාස්තුව වෙනස් වේ

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

නාට්‍ය කණ්ඩායම් අනුව ගාස්තුව වෙනස් වේ

 

ජයමංගල ගාථා/ අෂ්ඨක/ ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

ගාස්තුව නොමිලේ

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

ගාස්තුව නොමිලේ

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

නර්තන කණ්ඩායම් අනුව ගාස්තුව වෙනස් වේ

 

නැවුම් පුවත්