පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
උකුවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ලංකාවේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ උකුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති උකුවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
උකුවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ලංකාවේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ උකුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති උකුවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

උකුවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ලංකාවේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ උකුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති උකුවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන ඇඳුම් (04 ක් සඳහා)

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 250.00

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 1000.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 500.00

 

නැවුම් පුවත්