පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
අඹන්පොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන්!, ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ කුරුණෑගල දිස්ති‍්‍රක්කයේ ඓතිහාසික යාපහු රාජධානියේ අඹන්පොල ප්‍රාදේශීය ලේකමි කොටිඨාශයේ පිහිටි අඹන්පොල සංස්කෘතික ...
අඹන්පොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන්!, ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ කුරුණෑගල දිස්ති‍්‍රක්කයේ ඓතිහාසික යාපහු රාජධානියේ අඹන්පොල ප්‍රාදේශීය ලේකමි කොටිඨාශයේ පිහිටි අඹන්පොල සංස්කෘතික ...
අඹන්පොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමු

අඹන්පොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන්!  ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ කුරුණෑගල දිස්ති‍්‍රක්කයේ ඓතිහාසික යාපහු රාජධානියේ අඹන්පොල ප්‍රාදේශීය ලේකමි කොටිඨාශයේ පිහිටි අඹන්පොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩයම් සැපයීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්