පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
වාරියපොළ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වාරියපොළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති වාරියපොළ ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍ය...
වාරියපොළ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වාරියපොළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති වාරියපොළ ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍ය...

වාරියපොළ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වාරියපොළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති වාරියපොළ ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

සාහිත්‍ය,ගීත, රසවින්දන වැඩමුළුවක් සදහා

ගායන වාදන ශබද විකාශන සමග රු.25000.00

 

සංගීත වාද්‍ය වෘන්දය සැපයීම

වාද්‍ය ශිල්පියකුට රු.2000 බැගින් ශිල්පීන් 10ක් රු.20000

 

වෙනත් නර්තන ඇඳුම් ආභරණ සමඟ

එක් ඇඳුමක් සඳහා රු. 150.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1500.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1500.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම (වෙස් ආභරණ සමග)

රු. 1500.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

නැවුම් පුවත්