පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
බමුණාකොටුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ බමුණාකොටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති බමුණාකොටුව සංස්කෘතික මධ්‍...
බමුණාකොටුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ බමුණාකොටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති බමුණාකොටුව සංස්කෘතික මධ්‍...

බමුණාකොටුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ බමුණාකොටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති බමුණාකොටුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

එක් අයකුට රු.1000.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙක් සඳහා රු. 1000.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

එක් අයකුට රු.500.00

 

නැවුම් පුවත්


ළමා දිනය සැමරීම වෙනුෙවන් පැවැත්වෙන විශේෂ වැඩසටහන 2...