පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
මහව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

යාපහු රාජධානියට අයත් මහව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ටී.බී. ඒකනායක සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
මහව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

යාපහු රාජධානියට අයත් මහව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ටී.බී. ඒකනායක සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

මහව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

යාපහු රාජධානියට අයත් මහව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති මහව (ටී.බී. ඒකනායක) සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

 

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 1200.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 1200.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 1200.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 1200.00

 

නැවුම් පුවත්