පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
මාස්පොත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හස්ථී ශෛල පුරවරයේ මාස්පොත ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි
මාස්පොත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හස්ථී ශෛල පුරවරයේ මාස්පොත ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි

මාස්පොත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හස්ථී ශෛල පුරවරයේ මාස්පොත ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 200.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

ජයමංගල ගාථා/ අෂ්ඨක/ ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 1000.00

 

නැවුම් පුවත්